2024 Metų projektai

emotions-sorrow-emotional-view

Specializuota kompleksinė pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

(Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 10 000 Eur. )

Raseinių krizių centras įgyvendina 2023-02-27 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį FPT-10, pagal Programos 09.003 „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonę „Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą“

Projekto tikslas. Užtikrinti pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Uždaviniai:

1.    Užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, gautų specializuotą kompleksinę (informacija, konsultacijos ir (ar) paslaugos, teikiamos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį) pagalbą.

2.   Stiprinti pirmojo kontakto institucijų bendradarbiavimą su pagalbos tarnybomis.

3.    Užtikrinti projekto viešinimą.

Kompleksinių
paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto
artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams
(Projektas
finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 19 966 Eur.)

Projekto tikslas: Suteikti kompleksines paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams.

Pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimos nariams teikiama Raseinių ir  Jurbarko rajono gyventojams.

Uždaviniai:

1. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį kompleksinę pagalbą (teisinę, socialinę, psichologinę) vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto

(liudytojams) ir jų šeimos nariams Raseinių ir Jurbarko rajonuose.

2. Skleisti informaciją apie projekto vykdomas veiklas, pagalbos gavimo galimybes.

3. Informaciją apie projektą pateikti lankstinukuose ir/ar plakatuose.

4. Informaciją apie projektą pateikti socialiniuose tinkluose.

5. Nuolat, smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams, teikti kompleksinę pagalbą Raseinių ir Jurbarko rajonuose (psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko).

6. Organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus tėvams ir kitiems šeimos nariams.

7. Organizuoti smurtinio elgesio keitimo programą.

8. Organizuoti konferencijas Raseinių ir Jurbarko rajonuose.

 

 

nusikalstama-veikla
Describe-It-A-game-to-help-communicate-with-others-logo

„Specializuotos
kompleksinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims“

(Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
skirta 41437,98 Eur.)

Projekto tikslas – užtikrinti vienodi specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo standartai, specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumas, kokybė ir koordinavimas Raseinių rajono savivaldybėje.

Uždaviniai:

1.     Užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą – trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės SPC konsultantų pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimą (informavimas, įgalinimas, konsultavimas, tarpininkavimas), specializuotos psichologo ir teisininko pagalbos teikimą.

2.     Užtikrinti specializuotą kompleksinę pagalbą projekto tikslinės grupės atstovui teikiamą ryšio (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto, susirašinėjant internetu (angl. chat)) ir kitomis prieinamomis priemonėmis ir (ar) programomis ne trumpiau kaip 10 val. per parą, ne trumpiau nei 5 dienas per savaitę;

3.     Užtikrinti, kad specializuotą kompleksinę pagalbą teiktų kvalifikuoti asmenys.

4.     Viešinti projektą: spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. vykdomose veiklose.  

Kompleksinė (socialinė, psichologinė,
teisinė) pagalba vyrams

(Projektas finansuojamas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 56,520.00 
eurų)

Projekto tikslas: Teikti kompleksines konsultacines (pvz, psichologines, psichoterapines, edukacines ir (arba) prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) žinutėmis), skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t.y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Šiuo projektu teiksime pagalbą VYRAMS visoje Lietuvoje.

Tikslinė grupė – vyrai, kurie išgyvena emocines, psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką (toliau – Tikslinė grupė).

Uždaviniai:

      1. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį kompleksinę teisinę, socialinę, psichologinę bei kitą reikalingą pagalbą tikslinei grupei.

      2. Viešinti projektą spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. RKC vykdomose veiklose bei lankstinukuose ir pan.

      3. Organizuoti nenutrūkstamas Kompleksines paslaugas vyrams.

      4. Užtikrinti priklausomybių konsultanto paslaugas kiekvieno rajono teritorijoje.

      5. Užtikrinti naujų savanorių, teiksiančių kompleksines konsultacines paslaugas, mokymąsi.

6. Organizuoti mokymus darbuotojams, keliant kvalifikaciją, tobulinant savo įgūdžius.

pagalba-vyrams
Scroll to Top